Pokud jste návštěvník stránky studionext.cz poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že Vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce údajů

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je Andrea Hofmanová. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Dalším správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je Jan Hofman. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je Petr Zakopal.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké údaje o Vás na webu zpracováváme

Cookies

Stránka využívá Cookies abychom mohli uživatelům poskytovat co nejlepší služby. Cookies slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupující na stránku. Stránky mohou Cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik návštěvnosti a informace o typickém chování Uživatelů na stránce.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Abychom na webu mohli měřit Vaši aktivitu využívám poskytovatele služeb:

Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

MonsterInsights – pomocí WordPress pluginu

Facebook Pixel – pomocí měřícího kódu

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezbečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochrannou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@studionext.cz

Máte právo na informace, které si právě čtete.

Máte právo na přístup a díky němu nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Máte právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Právo vznést námitku.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se námi. Bez Vašeho souhlasu také Vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu 14 měsíců.

Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte při prohlížení tohoto webu.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Verse 19.09.2020